Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Sveinung Stenslands blogg Publisert 2018-02-16

Norge skal være stolte av fastlegeordningen

Høyre stiller seg bak forslaget om å sikre opptrapping av legedekningen, spesielt i fastlegeordningen. Vi må få flere fastleger både ved å øke rekrutteringen og beholde erfarne fastleger i yrket. Samtidig må vi sikre at bredden og dybden i fastlegeyrket beholdes, slik at faget forblir attraktivt å søke til og bli i.

Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste. Legene er der for pasientene. God diagnostikk, behandling og service er viktigst. Rakner fastlegeordningen, så kneler spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å sikre kvaliteten og servicen som gis ved fastlegekontorene. Finansiering må om nødvendig legges om for at dette kan oppnås. Dette kan eksempelvis gjøres ved differensierte driftstilskudd slik avtalespesialistene har. For alle legekontor tilbyr ikke den samme kompetansen eller de samme tjenestene, og vi bør derfor se på om finansieringen i større grad kan tilpasses den enkeltes utgifter.

Vi må avvente den igangsatte evalueringen før vi konkluderer, men en forsøksordning med differensierte driftstilskudd for å se om det gir ytterligere bedring av service og kvalitet i fastlegeordningen er en spennende tanke. Å legge om finansieringssystemet nå er derimot ikke veien å gå, vi må først evaluere, eller diagnostisere, før vi forskriver riktig behandling. I likhet med landets fastleger, foretrekker vi å arbeide kunnskapsbasert.

Fastlegeordningen er en av de viktigste grunnpilarene i helsetjenesten. I løpet av de siste årene har fastlegene har fått overført en rekke nye oppgaver fra andre deler av helsetjenesten, uten at det nødvendigvis har fulgt med verken midler eller kompetanse. For at ordningen skal henge med i utviklingen slik at befolkningens høye tillit skal opprettholdes må det derfor gjøres endringer. Stortinget har allerede enstemmig vedtatt å evaluere fastlegeordningen. Det var faktisk det første vedtaket Stortinget gjorde i denne perioden..

Det er nå viktig at denne evalueringen blir gjennomført på en grundig måte slik at vi får det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å kunne gjøre gode endringer. Men dette arbeidet haster. Stortinget må deretter angi en retning for hvordan fastlegeordningen skal prioriteres i helsebudsjettene de neste årene.

Evalueringen bør omhandle listelengde, finansieringsordning og fastlegenes oppgaver. Ansvarsforholdene mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegens rolle bør tydeliggjøres. Målet er å styrke samarbeidet og få en tettere dialog om utfordringene i fastlegeordningen, slik at alle har en fastlege å gå til i fremtiden

Samtidig er det mange gode tiltak som allerede er iverksatt rundt om kring i landet vårt. Et eksempel er ALIS-Vest.Vi har derimot ikke grunnlag for å vite om dette er det beste tiltaket i hele landet. Likevel vedtok flertallet på Stortinget å låse seg til denne modellen, evalueringen av fastlegeordningen er gjennomført. Det er oppsiktsvekkende. Å fatte vedtak for å vise at man gjør noe er ikke nødvendigvis bra for situasjonen, og vil trolig ikke løse utfordringene fastlegene rundt omkring i landet vårt møter hver eneste dag. Det siste fastlegeordningen trenger, er at Stortinget vedtar tiltak uten godt nok kunnskapsgrunnlag om hvordan dette vil slå ut i praksis.

Hele Stortinget vil bevare og styrke fastlegeordningen. Høyre mener vi best gjør det ved å:

 • Sikre rekruttering og hindre frafall.
 • Bevare legenes påvirkningskraft over egen arbeidshverdag
 • Sørge for at legene får nok tid til pasientene, og de pasientrelaterte oppgavene og kan arbeide under trygge arbeidsforhold.

Norge skal være stolte av både fastlegeordningen og allmennmedisinens status. For å bevare den i fremtiden må vi hindre fragmentering av faget. Høyre vil bevare dagens fastlegerolle som bærebjelke i helsevesenet og bevare næringsdrift som hovedform for fastleger, også i fremtiden.

Vi ser nå frem til det videre arbeidet for å trygge fastlegeordningen, og imøteser godt samarbeid om dette, både politisk og med de involverte i trepartsamarbeidet.

Kommentarer

 • Lege 16.02.2018 16.05.39

  Morsomt da at Høyre nylig stemte mot forslagene i Stortinget for å unngå at fastlegeordningen bryter sammen, Kanskje Stensland bør ta seg en prat med Høyre? Eller skriver han mot bedre vitende?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!