Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Frode Jahrens blogg Publisert 2014-01-27

Røyking skaper klasseskille

NTNU har deltatt i et stort EU-prosjekt som har identifisert årsaker til sosiale forskjeller mellom grupper i ulike land. Det konkluderes med at mens det i noen land er overvekt eller manglende fysisk aktivitet som bidrar mest til sosiale forskjeller, er det røykingen som skaper klasseskillene i Norge. En som røyker har omtrent dobbelt så stor dødsrisiko uansett dødsårsak sammenlignet med en som aldri har røyket.

Dette har LHL vært opptatt av lenge. Nå må både regjeringspolitikere og stortingspolitikere være villige til å ta i bruk sterkere virkemidler. Helse- og omsorgsminister Bent Høie må ikke bare på banen, han må også sørge for at regjeringen får en aktiv politikk på området. Det har den ikke i dag.

Tobakk og røyking ikke er nevnt med ett ord i den politiske plattformen for Høyre og Fremskrittspartiet, og regjeringen har også fått kritikk for ikke å nevne sosiale ulikheter i helse i plattformen. Vi vet hvilken holdning Fremskrittspartiet har til bruk av avgifter og restriksjoner. I partiprogrammet heter det at Frp motsetter seg tiltak som hindrer at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter, og at partiet vil tillate markedsføring av alle produkter som lovlig kan omsettes i Norge. De vil også sette ned avgiften på tobakk og liberalisere røykeloven. Nå må imidlertid kunnskap og hensynet til vanlige folks helse komme foran partipolitiske prinsipper!

Det regjeringen så langt har gjort på tobakksområde i verste fall er å gå i feil retning. Nylig utsatte regjeringen ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakksalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. Det er usikkert hva regjeringen vil oppnå med det.

Vi i LHL vil følge opp den nye kunnskapen overfor regjeringen og stortingspartiene. Vi krever derfor tøffere og mer virkningsfulle tiltak i kampen mot røyking og for et tobakksfritt samfunn. Nå må vi ta konsekvensen av at røyking dreper og på sikt forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter, ikke gå i motsatt retning, Jeg utfordrer Høie til å komme på banen i denne saken.

Kommentarer

 • Thomas 27.01.2014 18.36.00

  "Sannsynligvis ville flesteparten av de 5000 årlige dødsfallene som skyldes sigarettrøyking i Norge vært unngått dersom røykernes nikotinopptak isteden hadde skjedd fra en elektronisk sigarett." "Med status som ordinær handelsvare - f.eks. regulert etter samme mønster som Mattilsynet her i landet kontrollerer kosmetikk - vil e-sigarettene kunne få mulighet til å konkurrere ut de ordinære sigarettene." "I en situasjon hvor de tradisjonelle tobakkspreventive virkemidlene allerede er utnyttet, hvor de gjenstående røykerne framstår som mer resistente og hvor nye røykere bruker sigarettene for å markere avstand til normalitet og konformitet, bør e-sigarettene betraktes som et kjærkomment hjelpemiddel for ytterliggere reduksjon i tobakksrelatert syke- og dødelighet." http://www.forebygging.no/en/Artikler/2013-2012/Kan-fore-var-prinsippet-brukes-for-a-forby-elektroniske-sigaretter/

 • Frederik 27.01.2014 15.24.00

  Vi er alle enige om at røyking er usunt, men edruelighet i diskusjonen om tiltak mot røykingen er likevel nødvendig. Det er nok å si at røykestopp gir bedre helse, man behøver ikke å forsøke å argumentere for at det vil redusere klasseskillene i Norge. Særlig ikke når det ikke er noe vitenskapelig hold for det.

Frode Jahren

Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund og kommunikasjonssjef ved Akershus universitetssykehus.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!