Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bjørn Guldvogs blogg Publisert 2018-09-12

Et løft for sterkere brukerinvolvering

12. september lanserte vi de nye pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

Mange brukere opplever å ha liten innflytelse på egen behandling og på beslutninger som berører den enkeltes liv. Sterkere brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er tydelig poengtert i pakkeforløpene.

Det er brukerne som er eksperter på eget liv. Skal tjenestene bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Det er vårt ansvar som helsepersonell å stille de riktige spørsmålene og lytte til svarene. Målet er at pasienten skal ha medvirkning i alle beslutninger om egen behandling og oppfølging.

I pakkeforløpene, som innføres fra 1. januar 2019, skal alle pasienter ha en behandlingsplan som gir en samlet oversikt over planlagte tiltak med tidspunkt for evaluering gjennom forløpet. Planen skal lages sammen med pasienten og eventuelt pårørende. Regelmessig evaluering av behandlingen sammen med pasienten vil gi brukerne mer trygghet og bedre kvalitet.

Kortere levetid for denne pasientgruppen

Vi vet at forventet levetid er 15-20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Dette er alvorlig, og skyldes blant annet at somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer ikke blir sett eller fanget opp. Risikofaktorer kan være fare for overdose, eller sykdommer forårsaket av røyking, dårlig kosthold, mindre fysisk aktivitet og psykososialt stress, og bivirkninger av psykofarmaka. Vi vet at forebygging og behandling nytter. I forløpene skal pasientens somatiske helse følges opp som en integrert del av behandlingen.

Alle pakkeforløpene inneholder anbefalinger om samhandling og oppfølging i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløpene er utarbeidet i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet, i arbeidsgrupper og gjennom rådslag og høringsinnspill.

Vi skal evaluere hvordan pakkeforløpene erfares av pasienter og tjenesteytere og om vi når målene. Arbeid med pakkeforløp er et utviklingsarbeid. Vi vet at endring er krevende og tar tid, men pakkeforløpene gir rammer som vi håper vil være en hjelp både for brukerne, pårørende og tjenestene.

Fakta:

De tre generelle pakkeforløpene som er klare er:

 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne,
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Første pasient kan henvises til pakkeforløp fra 1. januar 2019.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus (Helsedirektoratet.no)

Kommentarer

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er professor i samfunnsmedisin og utdannet cand.med. og dr.med. ved Universitetet i Oslo.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!