Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KJØNNSSPESIFIKK KUNNSKAP: Nora Mork Østbø, konsulent i Helse- og omsorgsdepartementet, har sett på om kjønn er et tema i over 300 norske behandlingsstudier og konkluderer med at man gjerne skulle sett flere studier ta med kjønn som en faktor.

Foto: Privat

Kjønn er ikke tema i flertallet av norske behandlingsstudier

Når effekten av behandling undersøkes i norske studier, hvordan står det til med analyse av kjønn? Ikke så bra, ifølge en ny rapport.

Publisert: 2023-01-09 — 06.00

Folkehelseinstituttet har gått gjennom en rekke norske behandlingsstudier publisert de siste fem årene og vurdert om det er brukt kjønnsstratifiserte analyser. Det vil si at deltakerne i undersøkelsen er delt inn etter biologisk kjønn og at resultatene er analysert separat for kvinner og menn. 

Dette er den første systematiske kartleggingen av sitt slag i en norsk sammenheng, og viser at av 311 studier var det godt under halvparten som så på effekten av kjønn på behandlingen.

– Vi var interessert i om biologisk kjønn er brukt som variabel i helseforskning. Det er viktig med kjønnsspesifikke analyser, sånn at man kan avdekke kjønnsforskjeller i behandlingsutfall, inkludert i ønsket effekt og bivirkninger, sier Nora Mork Østbø, konsulent i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), til Dagens Medisin.

Rapporten er utgitt av Folkehelseinstituttet, men utarbeidet i samarbeid med HOD.

Østbø sitter i Sekretariatet for Kvinnehelseutvalget som skal presentere en NOU i mars 2023. Rapporten om kjønnsstratifisering vil inngå som en del av grunnlaget for denne NOU-en.

LES OGSÅ
Kvinnehelse: Ønsker kjønnsspesifikk merking av legemidler

– Vi har konkludert med at vi gjerne skulle sett flere studier som gjorde dette. Det kommer begge kjønn til gode. Det er mye viktig kjønnsspesifikk kunnskap som kan utebli hvis man ikke utfører slike stratifiserte analyser, sier hun.

 

Gått gjennom fem år med undersøkelser

Hun har forfattet rapporten sammen med seniorforsker Gunn Vist fra Folkehelseinstituttet og professor i forebyggende medisin Maja-Lisa Løchen ved Universitetet i Tromsø. De har gått gjennom fem år med norske undersøkelser, fra 2017 til 2022.

For at det skulle være relevant for problemstillingen valgte de studier der både kvinner og menn var med i undersøkelsen og det var mer enn 50 deltakere. De så også på relativt vanlige sykdommer som rammer begge kjønn.

Det var også et kriterium at minst én forfatter var tilknyttet en norsk institusjon, og at pasientene var norske. 

311 studier oppfylte kriteriene. De fordelte seg som følger:

LES OGSÅ
Allmennleger opplever mangel på kjønnsspesifikk kunnskap

178 studier hadde ikke utført en kjønnsstratifisert analyse på effekt av behandling.

133 studier hadde en kjønnsstratifisert analyse.

Det var også 36 studier som viste at behandlingsresultatet var bedre for kvinner og 33 studier som viste bedre behandlingsresultat for menn.

 

Få drøftet betydningen av resultatene

Forfatterne av publikasjonen fant at bare én av tre studier hadde omtalt funnene i diskusjonsdelen, som vil si at de har drøftet betydningen av resultatene.

– Det var et overraskende lavt antall studier som hadde utført en kjønnsspesifikk analyse, sier Østbø.

Forfatterne skriver i rapporten at det er gjennom slike analyser man utarbeider best mulig kunnskap om hvordan menn og kvinner responderer på behandling.

– Det vi konkluderer med er at det ikke er en systematisk tilnærming til dette. Det ser ut som det er stor variasjon tvers av studier på hvordan kjønn brukes og hva slags analyser som gjøres.

Forskerne understreker også i rapporten at studiene de så på ikke alltid er tydelige på om det er biologisk eller sosialt kjønn det rapporteres på. De påpeker at det er spesielt viktig i studier hvor kjønnsvariabelen er basert på selvrapportert data, fordi slik differensiering legger til rette for å utvikle kunnskap om personer med kjønnsinkongruens og deres helse.

På engelsk bruker man sex om biologisk kjønn og gender om sosialt kjønn, og det var ikke alltid gjennomført i undersøkelsene de så på. 

Les også: Studie: Tidlig overgangsalder knyttes til økt risiko for hjertesvikt og atrieflimmer

 

Forskningsrådet: Kan være vanskelig å få det til rent praktisk

Ole Johan Borge er avdelingsdirektør for medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet og har fått presentert rapporten fra FHI.

Borge skulle ønske at det var en langt høyere andel av studiene som rapporterte på forskjeller mellom kvinner og menn.

– Biologisk kjønn er viktig i medisinsk og helsefaglig forskning, så alle forskningsprosjekter bør i utgangspunktet se om det er forskjeller mellom kjønnene. Hvis en ikke ser etter forskjeller mellom kjønnene kan en gå glipp av viktig kunnskap, sier Borge.

Forskningsrådet har en policy som krever at kjønn skal integreres som perspektiv i all relevant forskning. Fagekspertene deres vurderer om kjønnsdimensjonen er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

– Av alle de studiene som ikke rapporterte på forskjeller mellom kjønnene, hadde det vært interessant høre hvorfor de ikke har gjort det. Skyldes det bare at de ikke har rapportert på det, men at de faktisk har gjort det, eller har de rett og slett glemt å gjøre den viktige analysen? Jeg håper vi kan få enda mer innsikt i dette i kommende analyser av kliniske studier med norske pasienter, sier Borge.

Østbø mener der er godt mulig at studiene har utført analysen, men ikke presentert den.

– Det er imidlertid er viktig å bemerke at nesten halvparten av studiene uten kjønnsspesifikke analyser omhandlet kreftsykdommer og hjerte- og karsykdommer, og dette er sykdommer hvor vi allerede vet at det finnes viktige kjønnsforskjeller, sier Østbø.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Karl Ove Hufthammer 09.01.2023 12.27.15

  Biostatistikar

  Artikkelen nemner òg berre kjønnsstratifiserte analysar. Merk at dette *ikkje* er ein statistisk gyldig metode for framskaffing av «kjønnsspesifikk kunnskap». Sjølve rapporten til FHI er mykje betre her, og gjer det klart det er «interaksjonstest av kjønn og behandlingsresultat» som bør brukast, ikkje (berre) kjønnsstratifiserte analysar. Bruk av stratifiserte analysar i staden for interaksjonstest er ein vanleg feil. Sjå punkt 9 («appropriate assessment of treatment effect or interaction between treatment and another covariate») og tilhøyrande referansar i dei nye publiseringsretningslinjene for statistiske analysar i vitskaplege artiklar innan medisin «A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration» for meir informasjon: https://bjsm.bmj.com/content/55/18/1009 Tidsskriftet har òg ein lettlesen, norsk artikkel av Eva Skovlund om emnet: https://tidsskriftet.no/2020/05/medisin-og-tall/kan-vi-stole-pa-subgruppeanalyser

 • Karl Ove Hufthammer 09.01.2023 12.15.59

  Biostatistikar

  Det er lett å undervurdera kor mykje som krevst for å produsera påliteleg «kjønnsspesifikk kunnskap». Grovt sett treng ein gjerne rundt 16 gongar så mange pasientar i ein slik studie som i ein tilsvarande studie der ein ikkje ser etter kjønnsspesifikke effektar. Forklaring: https://statmodeling.stat.columbia.edu/2018/03/15/need-16-times-sample-size-estimate-interaction-estimate-main-effect/ Så sjølv om det høyrest veldig bra ut å ta omsyn til at behandlingseffektar kan vera forskjellige for menn og kvinner, vil det vera vanskeleg å skaffa data på så mange ekstra pasientar. Ein studie som i utgangspunktet treng 2 år med datasamling, vil då heller ta 32 år. Det kan sjølvsagt vera tilfelle der ein ikkje treng så mange ekstra pasientar. Det vil vera der behandlingsresultatet er veldig kjønnsavhengig, for eksempel der det er null effekt for menn, men stor effekt for kvinner. Slike tilfelle finst nok, og er veldig interessante, men også sjeldne.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!