Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

STORT BEHOV: – Det er stort behov for bedre tilgang til hudleger og arbeidsmedisinere. Det er dessverre altfor lange ventelister i dag. Dette forsinker diagnostiseringen av håndeksem og hindrer at man kan starte behandling på et tidlig tidspunkt, sier overlege Jose Hernán Alfonso ved STAMI. Illustrasjonfoto: Getty Images

Helsepersonell er utsatt for håndeksem: – Ikke vent for lenge med å søke hjelp

Håndeksem som ikke behandles riktig og tidlig nok, kan gi langvarig sykefravær og føre til behov for omskolering eller uførhet. Hyppig håndvask, bruk av hansker og høyt arbeidspress gjør helsepersonell særlig utsatt, ifølge STAMI-overlege.

Publisert: 2022-12-05 — 10.00

Om lag ti prosent av befolkningen er plaget med håndeksem, en inflammatorisk hudlidelse som kan påvirke både livskvaliteten og arbeidsevnen til den som er rammet.

Nå har det kommet nye evidensbaserte retningslinjer for diagnostisering, forebygging og behandling av håndeksem. Disse inkluderer anbefalinger for arbeidsrelatert håndeksem, som er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen.

Retningslinjene som er basert på konsensus fra hudeksperter fra Europa, Australia og Argentina, ble nylig publisert i tidsskriftet Contact Dermatitis.

Overlege og forsker Jose Hernán Alfonso ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er en av medforfatterne. Han mener de oppdaterte retningslinjene er helt nødvendige for forebygging, diagnostisering og behandling av arbeidsrelatert håndeksem.

 

Helsepersonell særlig utsatt

Håndeksem forekommer oftest i såkalte våtyrker. Det innebærer at hendene enten:

 • er i kontakt med vann i to timer eller mer per dag
 • vaskes 20 ganger eller mer per dag
 • dekkes av tette hansker to timer eller mer per dag

Noen typiske yrkesgrupper er helsepersonell, frisører, renholdere, kokker, mekanikere, byggearbeidere, oljearbeidere og operatører i næringsmiddelindustrien, forteller overlegen.

– Blant helsepersonell er det særlig kirurger, anestesileger, tannleger, tannlegeassistenter, operasjonssykepleier, anestesisykepleiere og intensivsykepleier som er utsatt, sier Alfonso som er spesialist i arbeidsmedisin og har doktorgrad innen arbeidsrelaterte hudsykdommer.

I tillegg er det slik at mange helsepersonell ikke har nok tid til å ta vare på hendene sine på jobb på grunn av tidspress, arbeidspress og lite kontroll over arbeidssituasjon, forklarer han.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Foto: STAMI

– Det er ofte lange arbeidsdager for dem som jobber på sengepost, vakt eller tar ekstravakter. Hvis det skjer flere ganger per uke, blir eksponeringen enda høyere. Tidspress og arbeidspress fører også til at helsepersonell ikke får nok tid til å bytte hansker når de skal det eller til å smøre seg med fuktighetskrem i arbeidspauser, fordi pausene er for korte eller for få. Disse faktorene gjør at belastingen på huden øker.  

– Er det tilsvarende utfordringer i andre yrker som er utsatt for håndeksem?

– Alle serviceyrkene kan være preget av det samme, svarer Alfonso.  

 

Søk hjelp i tide

– Hvilke tegn skal man se etter, og hva skal man gjøre hvis man har begynnende håndeksem?

STAMI-overlege Jose Hernán Alfonso er også chair på scientific committee on occupational dermatoses for International Commission on Occupational Health (ICOH). Foto: STAMI

– De første plagene man merker er at huden blir tørr og klør og at man får rødhet. Det kan etter hvert utvikle seg til sprekker og små vannblemmer. Når man får sprekker kan det gjøre veldig vondt. Det kan også bli infeksjon i eksemet, slik at det kommer væske fra sprekkene.

– Det første man bør gjøre, i den grad det er mulig, er å redusere eksponeringen for vann eller væske og redusere hanskebruk. Man bør alltid bruke uparfymert og fet fuktighetskrem, men ved slike tegn bør man være ekstra nøye med å smøre hendene med fuktighetskrem.

Hvis disse grepene ikke hjelper mot plagene, bør man ta kontakt med fastlegen for å få henvisning til hudlege. Og om man selv jobber som helsepersonell, kan det være lurt å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, råder Alfonso.  

Han understreker at det er viktig å få hjelp av hudlege til å komme i gang med riktig behandling. Og at det er viktig at man ikke drøyer for lenge med å søke hjelp.

– De nye retningslinjene viser at det er et bredt spekter av behandling for håndeksem. Og de kommer med spesifikke råd om hvordan man skal bruke behandlingen, hvilke kremer som skal brukes ved hvilken alvorlighetsgrad, når det er nødvendig med videre testing og når det kan være aktuelt å bruke andre, sterkere medisiner.

Forebygging av håndeksem: STOP

De nye retningslinjene beskriver STOP-prinsippet, som er en oversikt over de viktigste forebyggende tiltakene:

S  Substitusjon/eliminering. Skadelige eksponeringer byttes ut med et mindre skadelige alternativer eller fjernes

T  Teknologiske tiltak. Eksempler er automasjon, innkapslede maskiner, ventilasjonssystem, sprutbeskytter

O  Organisatoriske tiltak: Variasjon i og rotasjon av arbeidsoppgaver for å redusere mengde og intensitet av skadelige hudeksponeringer.

P Personlig verneutstyr: Opplæring om, tilgang til og riktig bruk av verneutstyr (vernehansker, masker, briller og verneklær)

Kilde: Stami

Dersom eksemplagene har vart tre måneder eller mer, eller pasienten ikke responderer på behandling, bør pasienten testes med lappetest med tanke på allergisk kontakteksem, opplyser STAMI-overlegen.

 

– Flere henvises

Alfonso som er lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer på Rikshospitalet, forteller arbeidsrelatert håndeksem får større oppmerksomhet i dag enn for ti år siden.

– På Oslo universitetssykehus ser vi et økende antall av henvisninger som gjelder arbeidsrelatert håndeksem. Det er noe vi registrerer både på hudavdelingen på Rikshospitalet og på Arbeidsmedisinsk avdeling på Ullevål – og på STAMI. 

Det er likevel betydelig rom for forbedring, understreker Alfonso.

– Det er stort behov for bedre tilgang til hudleger og arbeidsmedisinere. Det er dessverre altfor lange ventelister i dag. Dette forsinker diagnostiseringen og hindrer at man kan starte behandling på et tidlig tidspunkt.

 

– Kan unngå at eksemen blir kronisk

Dette er et problem fordi hovedutfordringen med håndeksem er at den kan bli kronisk eller langvarig om behandlingen ikke starter raskt nok, forteller Alfonso.

– Kronisk og langvarig håndeksem er vanskelig å behandle. Med tidlig diagnose og behandling kan man unngå at eksemen blir kronisk.

– Da kan man unngå at folk blir lenge borte fra jobben, og i verste fall at de må omskolere seg eller bli uføre på grunn av alvorlig håndeksem.

I tillegg kan tidlig diagnostisering bidra til at man kan komme med forslag til tiltak på arbeidsplassen som gjør at også andre utsatte arbeidstakere, blir mindre eksponert.

 

Høy forekomst

De nye retningslinjene understreker nettopp viktigheten av primærforebygging, tidlig diagnostisering og det å iverksette riktig behandling tidlig, forteller han.

– I tillegg gir retningslinjene en oppdatering på hva som er nytt i behandling av håndeksem. Det er nyttig også for allmennleger fordi håndeksem er så hyppig forekommende i befolkningen. Nå går vi også mot vinter og antall konsultasjoner øker alltid på vinteren, sier Alfonso.

Han forklarer at en av risikofaktorene for å utvikle håndeksem er atopisk eksem, og denne forverres gjerne på vinterstid på grunn av tørr luft, kulde, ventilasjonsforhold på arbeidsplassen og lite sollys.  

Alfonso forteller at anslagene for hvor stor andel som sliter med håndeksem på grunn av forhold på jobben, varierer veldig. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at cirka fem prosent av yrkesaktive sliter med arbeidsrelatert håndeksem. Mens data fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA), STAMI, viser at en av fire arbeidstakere sliter med arbeidsrelaterte hudplager.

– Det er en underdiagnostisering og underrapportering når man ser på data om pasienter som oppsøker lege og blir henvist til hudlege på grunn av eksem. Da er det stort sett de som har moderat til alvorlig håndeksem, som trenger mer aktiv behandling som blir registrert. Lett og mild eksem som kontrolleres av fastleger og privatpraktiserende hudleger, blir ikke fanget opp her, sier Alfonso. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!