Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ja, gi oss kunnskapsbasert politikk

Jeg ønsker meg politikere som har kunnskapsbaserte meninger.

Publisert: 2022-07-11 — 09.41

Gerty Lund

Foto: Privat

Innlegg: Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

«KUNNSKAPSBASERT HELSEPOLITIKK ER NØDVENDIG for bærekraftige helsetjenester med god kvalitet» skriver Jonas Minet Kinge og Geir Godager i Dagens Medisin 06. juli. Det støttes.

Det finnes i dag mye kunnskap om den demografiske utviklingen de neste årene, om folkehelsen i Norge og om tiltak som kan bidra til å redusere den forventede kostnadsøkningen til helse- og omsorgstjenester. Men kunnskap har liten betydning hvis den ikke omsettes til konkrete og helhetlige tiltak.

Store sosioøkonomiske forskjeller skaper ulikheter i helse. Selv om levealderen har økt og folkehelsen har blitt bedre i løpet av de siste tiårene i Norge, består helseulikhetene. For noen sosioøkonomiske grupper og helsemål, øker forskjellene. En studie som så på forskjeller i forventet levealder og dødsårsaker etter inntekt i Norge i perioden 2006 - 2015, fant at de aller rikeste 40-åringene kan regne med å leve opptil 14 år lenger enn de aller fattigste.

GRUNNLAGET FOR GOD HELSE starter allerede i mors mage. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste er svært viktige tjenester som bidrar til at barn får så like forutsetninger som mulig til å etablerer gode vaner med en sunn livsstil som inkluderer riktig ernæring og fysisk aktivitet. Vi vet at det også er viktig for læring.

Vi lever lengre og flere lever lengre med ulike diagnoser enn for bare få år siden. Det betyr at tiltak som fremmer god funksjon og selvhjulpenhet blant eldre blir viktige. Hvis ikke vil kommunenes pleie- og omsorgstjenester knele.

KOMMUNENES ANSVAR. Kommunenes ansvar for folkehelse og helsefremmende tiltak er svært omfattende. Mange kommuner satser nettopp på dette og gjør mye bra. Det er god kommunehelsetjeneste og det tas hensyn til grønne lunger samt gang- og sykkelveier som stimulerer til fysisk aktivitet når arealer i kommunen reguleres.  Det er svært bra.

Samtidig lar nok noen kommuner seg blende av utbyggere som skal ha flest mulig leiligheter inn på minst mulig areal. Slike areal stimulerer ikke barn og eldre til å være ute og bevege seg. Alt dette har vi kunnskap om, hvis politikerne er villige til å bruke kunnskap når de fatter beslutninger.

MANGE SYKEMELDTE. Finansieringsordninger er et annet område som må ses på for å fremme folkehelse og bidra til at eldre i morgen er sprekere og klarer seg selv bedre enn eldre i dag. Norge har dessverre svært mange i yrkesaktivalder som enten er sykemeldt eller uføretrygdet. Det er ikke en god situasjon for den enkelte, ei heller for samfunnsøkonomien. Kommunene har et stort ansvar for tilbud innen psykisk og somatisk helsetjeneste som er det de fleste av disse trenger for å komme tilbake i jobb. Men hvilket insitament har kommunene for å drive med helsefremmende tiltak og behandling for denne delen av befolkningen? Det er staten ved NAV som vil hente ut gevinsten i form av sparte utgifter til sykepenger og trygd.

MÅ SE HELHETEN. Det er viktig at politikerne begynner å se helhetsbildet. De må samarbeide på tvers av departementer og på tvers av stat og kommuner. De må be om hjelp fra fagmiljøene for å hente opp kunnskap slik at de kan fatte kunnskapsbaserte vedtak. Mye kunnskap finnes allerede, annen kunnskap kan skaffes ved forskning. Jeg ønsker meg politikere som har kunnskapsbaserte meninger og som fatter beslutninger basert på kunnskap og som tar hensyn til helhetsbildet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!