Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MANGE SAKER: Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Sakskartet viser at forumet får en rekke saker på sitt bord på mandagens møte. 

Foto: Vidar Sandnes

Disse sakene står på agendaen på Beslutningsforum sitt junimøte

Fra avtaleverk om gen- og celleterapier til finansiering av legemidler mot sjeldne sykdommer og en rekke enkeltmetoder - dette står på sakskartet for det forestående møtet i Beslutningsforum.

Publisert: 2022-06-15 — 11.34

Ti ulike metoder skal vurderes i Beslutningsforums junimøte, fremgår det av sakslisten for møtet som nå er offentliggjort. 

Møtet avholdes på Gardermoen mandag morgen.

Det skal også tas stilling til en samlesak om flere legemidler som benyttes mot sjeldne sykdommer.

I tillegg står «avtaleverk for gen- og celleterapier» på agendaen som et eget punkt. 

 

Skal vurdere ventilering

På møtet skal den mye omtalte hjertemedisinen tafamidis vurderes på ny.

Utover dette skal blant annet behandlinger mot ulike former for kreft og MS-behandling vurderes. 

Det store flertallet av saker som vurderes av Beslutningsforum gjelder legemidler. Men på sakslisten denne gang står også en mer uvanlig sak - om ventilasjon av operasjonsstuer (se fullstendig oversikt over saker nederst i saken).

Det skal utover dette også tas opp en orienteringssak om forhandlinger om en genterapi:

Genterapi ex-vivo med funksjonell kopi av genet for arylsulfatase A (Libmeldy) til behandling av metakromatisk leukodystrofi.

 

Samlesak om overtatte legemidler

En egen sak om en rekke legemidler mot sjeldne sykdommer, er også ført opp på agendaen. Dette gjelder legemidler hvor finansieringsansvaret er overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene. 

Dagens Medisin har tidligere omtalt at pasienter endte med å betale medisiner av egen lomme da finansieringsansvar ble flyttet i 2018.

Det fremgår også av sakskartet at forumet skal ta opp en referatsak fra forrige møte. Da tok Beslutningsforum stilling til kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt, men uten å kunne lande på en anbefaling. Utgangspunktet for saken er et innspill fra Sykehuset i Vestfold.

 

Dette er den fullstendige listen over enkeltmetoder som skal vurderes:

 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne.
 • Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft) med fibroblastvekstfaktorreseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling. 
 • Belantamabmafodotin (Blenrep) som monoterapi ved multippelt myelom hos voksne, som har fått minst fire tidligere behandlinger og med sykdom som er refraktær for minst én proteasomhemmer, ett immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den siste behandlingen. 
 • Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom. 
 • Imlifidase (Idefirix) til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor. 
 • Tralokinumab (Adtralza) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. 
 • Diroksimelfumarat (Vumerity) til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) hos voksne. 
 • Hydroksykarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn > 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom. 
 • Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloidose kardiomyopati (ATTR-CM) hos voksne – Revurdering. 
 • Ventilasjon av operasjonsstuer. 

 

Hele den fullstendige sakslisten finner du her. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!