Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Involver kommunene!

Ved fremtidige pandemier, eller andre kriser som krever lokal håndtering, må nasjonale myndigheter i større grad involvere kommunene i beslutningsprosessene. Dette er et viktig læringspunkt.

 

Publisert: 2022-05-18 — 08.36

Åse Laila Snåre

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for Helse- og velferd i KS

KORONAKOMMISJONEN BLE oppnevnt i april 2020, og den har fulgt pandemien og myndighetenes håndtering av denne i nærmere to år.

I den første rapporten i april 2021 pekte den på så vel sterke som svake sider ved håndteringen, og flere av dem er utdypet og forsterket i rapporten som nylig ble lagt frem.

HÅNDTERINGEN. De færreste av oss var i stand til å forutse en slik pandemisituasjon som den vi har opplevd de siste årene. Til tross for at «alle» visste at pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig – og som ville ha de mest negative konsekvensene – var vi ikke godt nok forberedt.

Kommisjonen mener at myndighetenes håndtering av pandemien samlet sett har vært god. Kommunene har stått for en svært stor del av håndteringen av pandemien, og kommisjonen beskriver det som en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.

Koronakommisjonen anbefaler den enkelte kommune å vurdere tiltak for å stabilisere og styrke kommunelegefunksjonen. Det handler om en funksjon, ikke om en person

KREVENDE BETINGELSER. Kommunene har hatt en hovedrolle i å slå ned smitteutbrudd lokalt ved hjelp av testing, isolering, smittesporing og karantene – og gjennom å fatte vedtak etter smittevernloven. Granskingen har vist at kommunelegene har vært tungt belastet under pandemien. Mange kommuneoverleger har lagt ned en innsats som går langt utover det vi kan forvente av enkeltpersoner.

Svært mange medarbeidere og ledere i kommunene har vært i samme situasjon. Både løpende oppgaver og pandemihåndtering har vært gjennomført under stor usikkerhet og hyppig skiftende betingelser. Både helse- og omsorgstjenester og andre tjenester, som barnehager og skoler, har hatt krevende arbeidsbetingelser.

STYRK FUNKSJONEN! Kommunelege/medisinskfaglig rådgiver er en knapp ressurs i mange kommuner. Kommisjonen kommer med anbefalinger til hvordan myndighetene bør bygge opp om den økte anerkjennelsen pandemien som antas å ha gitt samfunnsmedisinere, og om at den enkelte kommune bør vurdere tiltak for å stabilisere og styrke kommunelegefunksjonen. Det siste er viktig. Det handler om en funksjon, ikke om en person.

Funksjonen må innrettes på en slik måte at personene settes i stand til å ivareta arbeidet sitt på en god måte over tid, også ved håndteringen av en langvarig epidemi/pandemi. Da må man ikke betrakte denne rollen isolert fra andre, tilgrensende funksjoner i kommunen.

HELSESYKEPLEIERNE. For eksempel har mange kommuner betydelig kompetanse innenfor miljørettet helsevern, og kommunenes helsesykepleiere representerer en betydelig kompetanse innenfor smittevern.

Under koronapandemien satte regjeringen en stopper for at kommunene kunne benytte helsesykepleier-ressurser i pandemihåndteringen. Dette ble selvfølgelig gjort i beste mening – med tanke på å skjerme tilbudene til barn og unge – men medførte kanskje at kommunelegene hadde enda færre å spille på enn de ellers kunne ha hatt.

KOMMUNENE MÅ MED! Koronakommisjonen påpeker at kommunene har ansvar for å håndtere kriser lokalt. Ved fremtidige pandemier, eller andre kriser som krever lokal håndtering, må nasjonale myndigheter i større grad involvere kommunene i beslutningsprosessene. Dette er er et viktig læringspunkt.

Helsedirektoratet har allerede fått i oppdrag å utvikle veileder og retningslinjer for hvilke arbeidsoppgaver som kan legges til kommunelegen – og hvilke sakstyper det kan være fornuftig at kommunelegen involveres i.

Det burde ikke være nødvendig å påpeke at kommunene også må inviteres til å medvirke i dette arbeidet, slik at kommuneoverlegens oppgaver ikke løsrives fra de øvrige kommunale oppgavene.


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 07-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!