Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mangelfulle legeerklæringer rammer pasienten

Det er et problem at pasienter mottar mangelfulle legeerklæringer.

Publisert: 2022-05-07 — 11.02

Ingeborg Breivik

Innlegg: Ingeborg Breivik, saksbehandler i Jussformidlingen, Bergen

SE FOR DEG at sykdom har preget store deler av livet ditt. Det har gått så langt at du ikke klarer å jobbe lenger, og du ser deg nødt til å vende deg til Nav for støtte til livets opphold. Legen din har lovet deg gull og grønne skoger, og du føler deg sikker på at fremtiden er sikret. Det viser seg imidlertid at Nav er uenig og avslår søknaden.

Begrunnelsen? Legeerklæringen er mangelfull.

TVETYDIGE ERKLÆRINGER. En rekke ytelser fra Nav baserer seg på søkerens sykdom. Legeerklæringen er sentral i denne sammenhengen. Det er i stor grad denne som best belyser søkerens fungeringsnivå i arbeids- og hverdagslivet.

Jussformidlingen erfarer imidlertid at legeerklæringer ofte er mangelfulle og tvetydige, noe som både kan gi søkeren falskt håp om ytelser hun ikke har krav på, og i ytterste konsekvens frarøve søkeren ytelser hun egentlig har rett på.

Medisinstudenter bør få en bedre innføring i de relevante juridiske vurderingene i trygderetten. Ved å sikre økt forståelse, kan legeerklæringene bli bedre egnet for vurderingen Nav skal foreta

KRAV TIL EFFEKTIV HJELP. Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendige tidstap eller utgifter, jamfør Helsepersonelloven § 6. Mangelfulle legeerklæringer fører til at dette ikke etterleves. Det avler uriktige avgjørelser, og dermed merarbeid i form av klager og omgjøringsbegjæringer. Situasjonen går ikke bare utover pasienten som ikke får ytelsene hun har krav på, men medfører også unødig ressursbruk både hos Nav og for legen selv.

På medisinstudiet i Bergen skal studentene få inngående kunnskap om rollen legen har som «portvakt» og «døråpner» i relasjon til ytelser fra Nav. De skal også lære å vurdere pasientens funksjonsnivå og gi nødvendig informasjon til Nav for at pasienten får rettmessige trygdeytelser.

GJENTAKENDE PROBLEM. Den ferdigutdannede legen skal altså i utgangpunktet ha tilstrekkelig kunnskap til å utarbeide en legeerklæring som tilfredsstiller kravene Nav stiller, og som på den måten ivaretar pasientens interesser.

Vår erfaring er imidlertid at dette ikke gjenspeiler virkeligheten. I stedet er det et gjentakende problem at våre klienter har mottatt mangelfulle erklæringer fra sin lege. Legeerklæringene bærer ofte preg av hast og slurv, og gir ikke nødvendigvis et godt bilde av pasientens faktiske helsetilstand. Samtidig har legen gjerne gitt pasienten håp om at vedkommende har krav på ytelser, enten muntlig under legetimen eller ved å bruke et vanskelig fagspråk som gir pasienten inntrykk av at plagene er mer alvorlige enn de i realiteten er.

INN MED JURIDISK FORSTÅELSE! Når Nav vurderer en søknad om ytelser, er grensen mellom juss og medisin utydelig. Vilkårene i loven er juridiske, men bygger på medisinske vurderinger som saksbehandlerne i Nav naturlig nok ikke har kunnskap om, eller forutsetninger til, å foreta selv. Den Nav-ansatte er derfor avhengig av legeerklæringen for å foreta vurderingen.

Selv om den endelige vurderingen av om vilkårene i loven er oppfylt ikke gjøres av helsepersonell, bør de derfor ha relativt inngående kunnskap om hva som skal vurderes, og hva de innebærer. Dette vil gi en grunnleggende forståelse av hvor skoen trykker når Nav fatter vedtak, noe som videre vil sikre at de riktige elementene ved pasientens helse blir redegjort for i legeerklæringen.

BEDRE – OG SIKRERE. Jussformidlingen mener derfor at medisinstudenter bør få en bedre innføring i de relevante juridiske vurderingene i trygderetten.

Ved å sikre økt forståelse, kan legeerklæringene bli mer konkrete, og dermed bedre egnet for vurderingen Nav skal foreta. Det kan også forhindre at legene gir pasienten falskt håp. Slik sikrer man mer effektivitet hos Nav, mer forutberegnelighet for pasienten, og større sikkerhet for at pasienten mottar de ytelsene hun har krav på.


Tilleggsopplysning
: Jussformidlingen holder til i Bergen og er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til privatpersoner.


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 06-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Fredrik Næss 08.05.2022 16.37.37

  Lege

  Sikkert fint for både pasienter og NAV å skylde på «dårlig legeerklæring» når ytelsen avslås. Kanskje det er litt mer komplisert enn det? Kanskje man også bør ha litt mer forståelse for fastelrgens betingelser? Dette kommer typisk på kveldstid eller på helg på slutten av 56-timers uke. For en uføre-erklæring honoreres vi for 40 minutters jobb (!) som inkluderer lese gjennom journalen, vurdere NAVs spørsmål og så besvare forespørselen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!