Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvilket faktagrunnlag har OUS for å kritisere pausen i kreftkirurgi ?

Jeg prøver igjen å få frem hvor den dokumentasjonen og de undersøkelsene forfatterne sitter på som rettferdiggjør deres kritikk mot stengingen av tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus. 

Publisert: 2021-12-28 — 11.43

Ida Rashida Khan Bukholm

Foto: NPE

Innlegg: Ida Rashida Khan Bukholm, tidligere fagsjef ved Helgelandssykehuset og professor i pasientsikkerhet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

DEN 16. DESEMBER 2021 skrev administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og seksjonsoverlege Kristoffer Lassen en kronikk med tittel «Risikabel bruk av registerdata?» Her går de mer eller mindre til frontalangrep på et tiltak gjort to år tilbake i tid (januar 2020), ved et helseforetak som ligger langt fra deres daglige arbeidsplass.

Kronikken gir inntrykk av at forfatterne snakker på vegne av og uttrykker det Oslo universitetssykehus (OUS) mener i denne saken, siden kronikken skrives med titler som administrerende direktør og seksjonsoverlege ved OUS. Det fremkommer ikke noe sted at dette er deres personlige mening. Det kan neppe være tvil om at dette er brukt bevisst for å få tyngde bak deres kritikk. 

KRITIKKEN. I kronikken kritiserer de det de kaller nedstengning av kreftkirurgi ved sykehuset Sandnessjøen. De kritiserer «nedstenging», men vil samtidig ikke forholde seg til de resultatene som har kommet frem som resultat av grundig arbeid og gjennomgang av hvert enkelt pasienttilfelle i den aktuelle saken: Et svært grundig arbeid utført både av ekstern fagekspertise og etter stedlig tilsyn av Statens helsetilsyn, hvor alle de involverte faginstanser har kommet frem til at det var riktig å ta pause for å undersøke avvikene.

LES OGSÅ
Vi ønsker all debatt om kvalitetsregistre velkommen

Disse undersøkelsene viste avvik som ifølge både uavhengig faggruppe bestående av fagpersoner fra OUS, St. Olavs og UNN, i tillegg til Statens helsetilsyn, helt klart skulle vært meldt til tilsyn eller politiet (jfr. rapporter fra faggruppe og Statens helsetilsyn).

REGISTRENE. De uttrykker kritikk ved bruk av statistikk fra Kreftregistret, og forfatterne mener at NorGasts register egner seg bedre enn Kreftregisterets. Kreftregistrets statistikk over kreftoverlevelse er et av de mest anerkjente registrene i verden, og det er oppsiktsvekkende at kronikkforfatterne mener at denne skulle være dårligere enn NorGasts register.

LES OGSÅ
Dette er ikke å ta lett på registerdata, tvert om

Jeg mener helt klart at dette ikke kan hevdes uten at forfatterne fremlegger tungtveiende argumentasjon eller bevis for dette. Det har de ikke gjort i denne kronikken. Saken handler om kreftoverlevelse etter kreftoperasjoner i tykktarm, ikke generelt for gastroenterologisk kirurgi eller all tykktarmskirurgi. Hvis saken gjaldt all gastroenterologisk kirurgi, er jeg til en viss grad enig i at register som NorGast kunne være en del av kildene.

KRITIKKEN. Etter mine erfaringer er det rimelig oppsiktsvekkende at forfatterne (OUS) angriper et annet helseforetak slik de gjør, og samtidig ikke forholder seg til de meget alvorlige funnene som kom frem etter vedtaket om stenging og undersøkelsene. De presenterer heller ikke noe faktagrunnlag som underbygger deres kritikk.

Hvilken dokumentasjon forfatterne ved OUS sitter på, og som gjør at de kommer til stikk motsatt konklusjon enn det Statens helsetilsyns rapport og ekstern fagrevisjonsrapport gjør, hadde vært svært interessant å få innsyn i. Slik det er presentert i kronikken, kommer det ikke frem noen dokumentasjon. Forfatterne oppgir et referat fra et møte i Helse Nord RHF som deres eneste grunnlag for den kritikken!

ALVORLIGE FUNN. Konklusjonen fra Statens Helsetilsyn er svært alvorlig. «Hendelsene/dødsfallene som denne saken er utløst av, ble ikke varslet verken til politi eller Helsetilsynet. Det fremsto for Helsetilsynet ved det stedlige tilsynet at det har vært usikkerhet blant de ansatte om varsler kunne bli misbrukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon».

Den type hersketeknikk burde OUS holde seg for god for

Hvordan mener så forfatterne ved OUS at de skulle ha fanget dette opp i et frivillig rapporteringsregister? Helsepersonell opplyser selv at de unnlot å melde noen av disse dødsfallene der de etter loven skal melde på grunn av redsel for å komme i dårlig lys. Syns OUS at det er greit? Forfatterne sier i sitt tilsvar at; «Vi er naturligvis ikke uenige i at regelverk skal følges og unaturlige dødsfall skal meldes», men samtidig støtter de det samme fagmiljøet som holdt disse dødsfallene skjult ved å kritisere at man tok ned virksomheten i en kort periode for å undersøke nettopp hvorfor det ikke var meldt dødsfall slik de etter loven skal.

HERSKETEKNIKKER. Forfatterne går heller ikke av veien for å bruke hersketeknikker som «tallene må brukes med ydmykhet og klokskap», innforstått mener de at de som var ansvarlig for pausen ikke innehar disse egenskapene. Den type hersketeknikk burde OUS holde seg for god for.

Det er også svært uheldig at forfatterne blander sine roller og sine preferanser. De bruker sine ansettelser ved OUS for å støtte et miljø som de er svært nært knyttet til, og et miljø som hele tiden har vært kritisk til den pausen som ble gjort. Uavhengige eksterne granskninger har konkludert med noe helt annet.  Dette gjør de uten noen form for datagrunnlag, bare at «vi syns det ikke var bra»…

Mitt forsøk på få et svar fra forfatterne ved OUS resulterte kun i et nytt innlegg med akkurat samme påstander, også her uten faktagrunnlag og i tillegg et forsøk på latterliggjøring av bekymring som gjelder habilitet og vennskapsbånd. Forfatterne vet selv at det er grunnlag for bekymring her.

MEDIENE. Kronikken gir også inntrykk av at ansvarlige for «nedstengning» i januar 2020 brukte registerdata som tabloid stoff i media. Dette gjør de på tross av mitt svar om at det var aldri hensikt fra de ansvarliges side, og at utspillene i media og tabloidisering av registerdata ble gjort av det miljøet som forfatterne nå tar til forsvar.

Det kan hende jeg tar feil når jeg skriver at forfatterne og OUS gjør et noe mislykket forsøk på å støtte et miljø som var kritisk til pausen, men det er ikke mulig å forstå kronikken og deres svar på mine spørsmål på noen annen måte.

Forfatterne og OUS er velkommen til å gi sitt tilsvar på dette.

OPPSIKTVEKKENDE. Det er rimelig oppsiktvekkende at administrerende direktør ved OUS kritiserer noe(n) som har avdekket svært alvorlige forhold for pasientsikkerhet. Jeg har via epost forsøkt å få svar fra styreleder ved OUS om hvorfor, og på hvilket grunnlag, de har funnet det nødvendig å gå ut offentlig og kritisere denne pausen i kreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus, men har kun fått svar fra direksjonssekretær om at OUS ser på dette som faglig diskusjon.

Dette medfører ikke riktighet, dette er ikke en faglig debatt, men en krass kritikk i tillegg til hersketeknikk og harselering av de som ikke er av samme mening som forfatterne.

«FAGLIG DEBATT». Direksjonssekretæren skriver i tillegg at OUS ikke har vært involvert i denne aktuelle avisdebatten, eller i saken på Helgeland. Da vil et naturlig spørsmål være: Hvor har disse forfatterne fått sin informasjon fra, og hvorfor har de funnet det nødvendig å gi inntrykk av at kritikken kommer fra OUS?

Jeg prøver igjen å få frem hvor den dokumentasjonen og de undersøkelsene forfatterne sitter på som rettferdiggjør deres kritikk. Jeg ønsker også en offentlig tilbakemelding fra OUS på hvordan de forholder seg til denne saken, og om de støtter den kritikken som øverste ansvarlig leder ved instituttet har kommet med.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men opplyser at hun var fagsjef ved Helgelandssykehuset da tarmkreftkirurgien ble stengt ned i januar 2020.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ida Bukholm 14.01.2022 09.04.02

  Lege

  Jeg har prøvd å utfordre OUS på nytt, men siden OUS ikke har svart på dette innlegget, vil ikke DM publisere. Mitt viktigeste spørsmål var; Kan adm dir ved et sykehus skrive krass kritikk av et annet HF uten faktagrunnlag, uten at HF adm dir representerer mener det samme? Og hvis disse titlene ikke ble brukt, hvorfor skulle synspunkter til Bjørnbeth og Lassen veie tyngre enn en annen fagperson med kompetanse som ikke står noe tilbake ift forfatternes, og som i tillegg har inngående informasjon om de faktiske forholdene? Jeg syns dette er et alvorlig problem, og kan "legitimere" bruk av titler for å undertrykke kvalitetsarbeid. Titler brukes for å støtte sine personlige venner. OUS vil ikke svare på det. Det riktige i denne alvorlige saken må være at styreleder ved OUS tydelig gir utrykk for hva OUS mener i denne saken. Selv om at Helgelandssykehuset er langt unna, og personer tilknyttet sykehuset ikke "teller" så mye, så fortjener denne tematikken et svar på pasientenes veiene

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!