Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MØTTES: Beslutningsforum for nye metoder vurderte åtte behandlinger. Leder Inger Cathrine Bryne er tredje person fra høyre. Her avbildet ved et tidligere møte.

Foto: Vidar Sandnes

Sa ja til syv metoder – og nei til en

Beslutningsforum for nye metoder hadde åtte metoder til vurdering mandag.

Publisert: 2021-11-22 — 10.53

De administrerende fagdirektørene møttes mandag for å vurdere åtte saker. Til vurdering hadde Beslutningsforum kirurgiske metoder, flere kreftlegemidler og noen metoder for å behandle multippel sklerose (MS).

Beslutningsforum sa ja til å innføre følgende syv metoder: 

Vurderte kirurgi og kreftlegemidler
1. Nye metoder vurderte kirurgi for karpaltunnelsyndrom. Metoden har hatt unntak på gruppenivå, frem til metodevurderingen som FHI har gjennomført var ferdigstilt i november 2021.

– Fagdirektørene bes følge opp sammen med fagmiljøene med henblikk på å
redusere uønsket variasjon, heter det i beslutningen.

2. Nye metoder vurderte legemiddelet blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfatisk leukemi (ALL) ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som har minimal restsykdom (MRD-positiv ≥ 0,1 prosent).

PARP-hemmer
3. PARP-hemmeren olaparib (Lynparza) i kombinasjon med bevacizumab til vedlikeholdsbehandling av voksne med avansert (FIGO 3 eller 4) høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft som responderer etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi i kombinasjon med bevacizumab. Forutsetningen er at kreften er forbundet med defekt homolog rekombinasjon (HRD)-positiv status definert av enten en BRCA1/2-mutasjon eller genomisk ustabilitet.

DATA OM LEGEMIDDELKONJUGAT: – Vi vet at det vil komme fase 3-data. Vi vil vurdere dette på nytt når de er klare, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum. Her avbildet ved en tidligere anledning.

Foto: Vidar Sandnes

Kombinasjonsbehandling og fotodynamisk terapi
4. Kabozantinib (Cabometyx) og nivolumab (Opdivo) i kombinasjon som førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

5. Aminolevulinsyre (Ameluz) til bruk av fotodynamisk terapi av aktinisk keratose (godarted svulstvev som kommer av sol).

MS-legemidler
6. Teriflunomid (Aubagio) for barn og ungdom (10-18 år) med attakkvis multippel sklerose (RRMS).

7. Natalizumab (Tysabri) til behandling av pasienter med attakkvis MS (RRMS) og økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

– Det er tatt en beslutning at natalizumab til infusjon innføres midlertidig til pasienter med RRMS og økt risiko for covid-19. Det er definerte risikofaktorer i beslutningen, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF til Dagens Medisin. 

Bryne leder Beslutningsforum for nye metoder.

«Beslutningen gjelder kun midlertidig bruk av natalizumab infusjon til nevnte
risikogrupper, og natalizumab subkutan skal ikke benyttes. Ny vurdering kan
gjøres ved endret risikobilde», heter det i protokollen fra møtet i Nye metoder.

HER-2-rettet behandling
Beslutningsforum sa nei til en metode.

Legemiddelkonjugatet trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft etter to eller flere anti-HER2-baserte regimer var også oppe til vurdering.

Under årets ESMO ble det nylig presentert studier med god effekt på legemiddelet, som sammenlignet det med en liknende ADC, nemlig trastuzumab emtansine (Kadcyla).

– For høy pris
– Behandlingen kan ikke innføres fordi det med tilgjengelig dokumentasjon ikke er mulig å gjennomføre en vurdering av relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer og prisen er for høy, sier Bryne til Dagens Medisin.

Hun opplyser at det blir gjennomført en ny vurdering av behandlingen med oppdaterte data i 2022.

– Vi vet at det vil komme fase 3-data. Vi vil vurdere dette på nytt når de er klare. Da vil saken bli tatt opp som en ny sak, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum.

Han viser til at informasjonsgrunnlaget fra foreliggende fase 2-studie var for tynt og at prisen på legemiddelet var for høy.

I tillegg ble det under dagens møte diskutert brukerrepresentasjon i Nye metoder, og gjennomgått noen orienteringssaker.

Protokollen fra dagens møte finner du her.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!