Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Rekruttering av fastleger må starte på medisinstudiet

I studietiden eksponeres medisinstudentene lite for primærhelsetjenesten. Rekrutteringen av nye fastleger må starte allerede under medisinstudiet – fremfor å vente til spesialiseringsløpet.

Publisert: 2021-11-21 — 12.44

Xenia Cappelen

Innlegg: Xenia Cappelen, medisinstudent ved Universitetet i Bergen og nestleder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)

FASTLEGEKRISEN HAR blitt et etablert konsept i det norske mediebildet, med hyppige beskrivelser av dårlige arbeidsvilkår, høy arbeidsbelastning og sviktende rekruttering i norske kommuner.

Selv om forbedring av arbeidsvilkår absolutt er nødvendig for å redde fastlegeordningen, og en nasjonal ALIS-ordning kan medvirke til å styrke ordningen, er ikke dette nok til å gjøre fastlegeordningen attraktiv for unge leger.

HØYAKTUELL LÆRINGSARENA. På medisinstudiet i dag eksponeres studentene lite for primærhelsetjenesten. For eksempel vil jeg som UiB-student ha gjennomført cirka 24 uker praksis i spesialisthelsetjenesten, men kun seks uker i allmennpraksis etter fullført medisinstudium.

Fastlegekrisen løses ikke alene ved å kaste penger etter ordningen eller øremerke nye LIS1-stillinger til videre spesialisering i allmennmedisin

Primærhelsetjenesten er i stadig utvikling, med overføring av flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten som følge av Samhandlingsreformen. Majoriteten av pasientene ferdigbehandles i dag i kommunene, og primærhelsetjenesten er dermed en høyaktuell læringsarena for medisinstudenter.

ALLMENNFAGLIG FOKUS. I sykehuspraksis blir vi kun eksponert for et kortvarig tverrsnitt av pasientforløpene, mens praksis i primærhelsetjenesten gir oss mulighet til å følge pasientforløp over lengre tid. I primærhelsetjenesten lærer vi om allmennmedisinernes rolle i forebygging, utredning, behandling, oppfølging og lindring av sykdom – essensielle erfaringer uavhengig av hvor man ønsker å arbeide videre i helsevesenet.

For å fremme et allmennfaglig undervisningsfokus, mener vi i Norsk medisinstudentforening at mer av undervisningen på medisinstudiet bør holdes av allmennmedisinere.

FLERE PRAKSIS-UKER! Norsk medisinstudentforenings medlemsundersøkelse fra 2019 og 2021 viser at norske medisinstudenter synes faget allmennmedisin er spennende, men at studentene ønsker forbedrede arbeidsvilkår og mer eksponering for primærhelsetjenesten i studieløpet. Derfor er det viktig at RETHOS-anbefalingene om å øke antallet praksis-uker i primærhelsetjenesten til minimum ti, gjennomføres i den medisinske grunnutdanningen.

Samtidig må studentene også eksponeres for bredden i det allmennmedisinske fagfeltet, gjennom ulike praksisarenaer og muligheter innen forskning, undervisning, ledelse og administrasjon.

UTENLANDSSTUDENTENE. I dag studerer cirka 50 prosent av norske medisinstudenter ved universiteter i utlandet. Dette utgjør en betydelig andel av morgendagens legestand.

Ved å tilrettelegge for hospitering i primærhelsetjenesten, vil utenlandsstudentene få et unikt innblikk i norsk allmennmedisin og eksponeres tidligere for karrieremuligheter i allmennmedisin. En forutsetning for en vellykket hospiteringsordning er en forutsigbar og standardisert søknadsprosess.

LOVFESTING MÅ TIL. I dag har primærhelsetjenesten intet lovfestet utdanningsansvar for medisinutdanning. Dette medfører at primærhelsetjenesten ikke mottar øremerkede midler til forskning og utdanning, slik spesialisthelsetjenesten får, og at disse samfunnsoppgavene igjen kommer på toppen av fastlegens øvrige oppgaver. Dette er ikke bærekraftig.

For å rekruttere flere medisinstudenter til allmennmedisin og styrke utdanning i primærhelsetjenesten, bør det innføres en ny finansieringsordning for medisinutdanning hvor økonomisk støtte følger studentene gjennom utdanningsløpet fremfor å automatisk tildeles helseforetakene.

TA RIKTIGE GREP! Fastlegekrisen løses ikke alene ved å kaste penger etter ordningen eller øremerke nye LIS1-stillinger til videre spesialisering i allmennmedisin.

Dersom fastlegeordningen også i fremtiden skal være en bærebjelke i det norske helsevesenet, må ikke bare arbeidsvilkårene forbedres, men rekrutteringen til allmennmedisinen og fastlegeyrket må starte tidligere.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!