Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Det viktigste først!

For fastleger ligger det et element av individrettet forebygging i nesten alle konsultasjoner og kontakter med pasienter. Derfor etterlyser vi kunnskapsgrunnlaget for å hevde at fastleger arbeider stadig mindre med forebygging.

Publisert: 2021-11-17 — 21.59 (Oppdatert: 2021-11-17 — 22.42)

Marte Kvittum Tangen

Innlegg: Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin og leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

PROFESSOR I medisinsk etikk, Ole Frithjof Norheim, skal ha takk for at han tydelig fastslår at primærhelsetjenesten er gullet i norsk helsetjeneste. Som han skriver, sikrer den gode tilbud til alle på «lavest effektive omsorgsnivå». Vi trenger derfor en blålysutrykning for å berge fastlegeordningen og vår allmennmedisinske fagkapital.

Vi er enige i at fastlegene er de viktigste prioriteringsaktørene i helsetjenesten. Fastlegen har omsorg for hele mennesket gjennom et livsløp, og samtidig forvalter vi en stor andel av felleskapets ressurser.

MOT BEDRE VITENDE. Men Norheim taler mot bedre vitende når han påstår at fastleger har vært fraværende i debatten om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) var representert med daværende leder i utvalget som skrev NOU 2018: 16 «Det viktigste først» (Blankholm-utvalget). Denne ligger til grunn for stortingsmeldingen om prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Vi har tro på at individualisert vurdering gir den beste prioriteringen, og fastlegen er garantist for individualisert medisin. Men vi kan ikke løse alle prioriteringer med skreddersydde anbefalinger gjennom kliniske retningslinjer

NFA har også aktivt kommentert og skrevet høringssvar i forkant av stortingsmeldingen, og vi engasjerer oss daglig i prioriteringsdebatter. I våre høringssvar pekte vi på behovet for en gjennomgående prioriteringsveileder for hele helsetjenesten. Vi har tydelig pekt på behovet for å operasjonalisere kriteriene i førstelinjetjenesten, noe vi selv gjorde i praksis da vi spilte inn råd om prioriteringer tidlig i covid-19-pandemien.

PRIORITERING – HELE TIDEN. Gode nasjonale prioriteringsverktøy for alle deler av helse- og omsorgssektoren i kommunene er viktige, men det er vanskelig å prioritere i direkte møte med pasienten. Det er lettere med generelle prioriteringsbetraktninger på gruppenivå. Prioriteringsverktøy må være detaljerte og konkrete. De generelle har mindre verdi i den kliniske hverdagen. Samtidig er det slik at faget vårt alltid må ha muligheter for skjønnsvurderinger – for å kunne gi best mulig og rettferdige helsetjenester.

Fastlegeordningen sikrer hver enkelt innbygger lik tilgang til tjenester av høy kvalitet, samtidig som felleskapets ressurser utnyttes så effektivt som mulig. Vi utøver individualisert utredning og behandling hver dag – og vi tar ansvar for fortløpende prioriteringer.

Ingen blir avvist, men vi prioriterer ved å organisere oss slik at tilgangen blir lettere for dem med størst forventet nytte og høyest antatt grad av alvorlighet.

KONTINUITET GIR KVALITET. Vi ønsker å tilby lengst mulig kontinuitet til hele befolkningen. Kontinuitet i pasient-/fastlegeforholdet gir bedre helse og økt overlevelse. Kontinuitet redder liv og er ressursbesparende. Men vi kan ikke tilby kontinuitet uten en robust fastlegeordning.

Norheim skriver også at «et annet moment som ikke trekkes frem så ofte, er at det blir stadig mindre tid til å jobbe med forebygging og tenke på fellesskapets beste».

FOREBYGGING – HVER DAG. For fastleger ligger det et element av individrettet forebygging i nesten alle konsultasjoner og kontakter med pasienter. Derfor etterlyser vi kunnskapsgrunnlaget for å hevde at vi arbeider stadig mindre med forebygging.

Vi forstår at noen kan trekke slike konklusjoner fordi fastlegeordningen er i krise, men pasientene prioriteres fortsatt høyest.

Vi opplever en økende pågang fra pasienter med bekymring for sykdom, og myndighetene stiller stadig økte krav til forebyggende individuell innsats. Og det leverer vi på.

INDIVIDUALISERT MEDISIN. Professor Norheim trekker frem at persontilpasset medisin potensielt kan revolusjonere fremtidens helsetjeneste, men at vi også må være oppmerksomme på at når dette blir skreddersydd for stadig mindre grupper av pasienter, fører det til at kunnskapsgrunnlaget for nye behandlinger blir svakere.

Vi støtter dette, og vi har tro på at individualisert vurdering gir den beste prioriteringen. Fastlegen er garantist for individualisert medisin.

RETNINGSLINJER. Vi kan ikke løse alle prioriteringer med skreddersydde anbefalinger gjennom kliniske retningslinjer. Vi vet at hver pasient er unik, og de fleste som har en kronisk sykdom har mer enn bare en sykdom. Retningslinjer er laget for spesifikke diagnoser, men vi har ingen retningslinjer for hvordan de ulike retningslinjene skal prioriteres for den enkelte pasient med sammensatte lidelser.

Vi har fortsatt tro på at kjennskap til pasienten og «hva er viktigst for deg»-tilnærmingen gir hver enkelt den beste behandlingen.

PORTVOKTERROLLEN. Kun en offentlig sterk primærhelsetjeneste kan motvirke sosial ulikhet i helse og sikre riktige prioriteringer. Fastlegen håndterer de aller fleste av problemstillingene, uten å henvise videre til spesialisthelsetjenesten. Kontinuitet fører til færre henvisninger. Kapasiteten og budsjettene i spesialisthelsetjenesten vil raskt overskrides dersom fastlegeordningen kollapser.

Vår kjerneverdi om å gi mest til dem som trenger det mest, brukes nå av alle i alle sammenhenger, men vi har alltid vært opptatt av å prioritere dem med størst behov. Vi i NFA har gjentatte ganger, og i mange fora, etterlyst en grundigere gjennomgang av hvordan prioriteringskriteriene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.

KJERNEVERDIENE. Allmennmedisin er en medisinsk spesialitet med sin egen utdanning og med behov for sin egen forskning. De fem nordiske fagmedisinske foreningene har vedtatt syv kjerneverdier, «core values». Verdiene bygger på Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM) sine syv teser fra 2001, men er videreutviklet i samarbeid mellom landene. Én av verdiene er «We provide timely diagnosis and avoid unnecessary tests and overtreatment. Disease prevention and health promotion are integrated into our daily activities.»

Vi anbefaler Norheim og andre om å ta en kikk på våre nylig vedtatte «core values» i vår film om allmennmedisinens kjerneverdier.

TA KLOKE VALG! Vi har engasjert oss i Legeforeningens «Kloke valg»-kampanje, som har til formål å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av – og som i verste fall kan skade. Dette er prioritering i praksis. Anbefalingene som er utarbeidet, gir allmennlegene direkte råd i møte med pasientene. Det er også lettere for pasientene å følge rådene når de gis av en fastlege de kjenner og har tillit til. Vi engasjerer oss mot overbehandlinger og overdiagnostikk, for mer er ikke alltid bedre.

Vi er glade for at professor Ole Frithjof Norheim så tydelig oppfordrer til å berge fastlegeordningen. Det haster. For i samfunnet som i medisinen er det helt avgjørende at vi prioriterer det viktigste først.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!