Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva med å integrere fastlegene som kommunale lønnsmottakere?

Bør det ikke utredes hvorvidt fastlegeordningen i sin nåværende form bør skrotes? Det er vektige grunner til at fastlegene bør integreres i kommunehelsetjenesten som lønnsmottakere – heller enn å drive privat praksis.

Publisert: 2021-11-07 — 20.25

Daniel Berg-Hansen

Innlegg: Daniel Berg-Hansen, kommunalsjef i Nav, Lillestrøm

LEDER Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen siteres i Aftenposten 4. oktober på at fastlegeordningen er underfinansiert, og at arbeidsdager på ti timer skremmer yngre leger fra å ta over. Han begrunner også sitt syn i en kronikk i Dagens Medisin, under tittelen: Skal retten til fastlege avhenge av kommunens økonomi?

ORDNINGEN. Bør det ikke utredes hvorvidt fastlegeordningen i sin nåværende form bør skrotes? Det er vektige grunner til at fastlegene heller bør integreres i kommunehelsetjenesten som lønnsmottakere heller en privatpraktiserende.

Legene har en avgjørende rolle, sammen med øvrige helsetjenester og Nav, i arbeidet med å reversere økningen av unge uføre. En raskere avklaring av helse i kombinasjon med deltakelse i ordinært arbeidsliv må til for å for å gi flere unge muligheter på arbeidsmarkedet.

FAGMILJØET. I dag opererer fastlegeordningen med lister på tvers av kommunegrenser, noe som vanskeliggjør tett og god samhandling med andre tjenester for den gruppen som trenger det.

I dag opererer fastlegeordningen med lister på tvers av kommunegrenser, noe som vanskeliggjør tett og god samhandling med andre tjenester for den gruppen som trenger det

Ifølge Klev jobber privatpraktiserende leger 15 timer mer i uken enn dem med kommunal ansettelse. Som en del av kommunen vil legen også bli en del av et større fagmiljø, og det er grunn til å tro at administrativt arbeid kan effektiviseres. Kostnaden for legene er muligens noe lavere lønn.  Ifølge KS tjener leger som er ansatt i kommunen, i gjennomsnitt 1,2 millioner kroner, mot 1,6 millioner for privatpraktiserende.

HELHETEN. For å nå målet om flere i arbeid og færre på stønader, må mer helhetlige tjenester til.

Fastlegeordningen, som integrert i kommunehelsetjenesten, vil være et skritt på veien mot dette, i tillegg til å gi unge og blivende leger bedre utsikter til et større fagmiljø og en levelig hverdag.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 18-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Stig Evensen 10.11.2021 08.52.54

  Virksomhetsleder

  En velfungerende fastlegeordning er veldig interessant for oss NAV - ledere, da veien inn og ut av NAV er avhengig av dette. Norge har en av verdens høyeste tettheter av leger og helsepersonell for øvrig, og er suverent på toppen når det gjelder utbetaling av helserelaterte ytelser. Mangelen på fastleger vil ikke bedres av å opprette flere hjemler som blir stående ubesatt, så det er på sin plass å se på måten vi som helhet utnytter de ressursene vi har. Jeg er ikke sikker på at forslaget trenger å bli så mye dyrere for kommunene. Legen vil få sin fastlønn og kommunen vil få refusjon fra HELFO. Ved å samlokalisere tverrfaglige team ledet av en lege kan man også kreve refusjoner for helsehjelp gitt av andre profesjoner i teamet (f.eks. gruppebehandling, samhandling, ambulerende oppfølging, osv). En NAV - veileder kunne også inngå i slike team for råd og veiledning samt ivareta flere av NAVs dokumentasjonskrav. Jeg vil tro slike grep vil kunne frigjøre mye tid for legene.

 • Arnulf Heimdal 10.11.2021 12.16.26

  Lege

  Om legen får lønn av kommunen blir det sannsynligvis dyrere da arbeidstiden vil gå ned fra 50 til 37,5 timer, og antall refusjoner vil synke. Dagens ordning er svært billig for kommuenen. I tillegg må kommunen betale det som legen nå betaler; Leie av lokaler, utstyr og forbruksvarer, lønn til medarbeidere, lønn til de i kommunen som administrerer driften og pensjonsutgifter. Dette dreier seg om 1-1,5 million pr år pr lege. Å gjøre som Gausdal, med dobling av antall leger, vil dermed koste: antall fastlønnsleger x 1-1,5 milioner. I tillegg vil utgifter til vikiarer bli store, da det ikke er nok leger til å fylle alle disse fastlønnstillingene.

 • Ronald van den Berg 08.11.2021 17.22.31

  Lege

  Vem kan vara mot "en raskere avklaring av helse i kombinasjon med deltakelse i ordinært arbeidsliv må til for å for å gi flere unge muligheter på arbeidsmarkedet" Men nu kommer det från en person som jobber i en organisasjon som behøver ofta månadsvis med tid for behandling av enkle spørsmål. Det ær ett fint eksempel av en gotspe: en dobbel frekkhet. Jag ser ingen argumentering for det som påstås, ikke heller hvordan fastlegens driftsmessige integrering i kommunen blir til raskere avklaring av helse och hvordan det ikke skulle bidra til forverring av primærhelsens sentrale problem: for lite fastleger. Hvordan effektivisering av administrativ arbeid blir til 15-20 timer minsket arbeidsbelastning per uke per fastlege blir ikke heller tydelig. Jag på min tur har argumentert ofta for att NAV organisasjonen kan øke sin stagnerende effektivitet gjenom at ta alle medarbeider i privatdrift, men vem bryr sig om vad jag syns om NAV?

 • Anita Husveg 08.11.2021 13.11.58

  Fastlege

  Hvis vi som nå er private og som jobber 50 + timer pr uke skal ned til 37,5 timer pr uke som kommunalt ansatte tror jeg ikke ventetiden blir kortere eller tilgjengeligheten bedre. Hvem skal jobbe de restene timene? Gjøres 3 private fastleger om til kommunale blir det behov for en 4 lege for å dekke det disse 3 ikke rekker på 37,5 timer. Hvordan skal det administrative effektiviseres? En legeerklæring til NAV eller en henvisning tar ikke kortere tid å skrive om man er kommunalt ansatt. Det administrative v å være arb. giver for sekretærene og drifte et privat senter slipper man jo som kommunalt ansatt, men det er uansett ikke regnet i vår beregning av arbeidstid, de estimerte ca 50 timene i uka er arbeid som omhandler pasienter, ikke praksisdrift. Hvor skal kommunene gjøre av alle de legene du foreslår å kommunalisere, skal de bygge store legesenter m alle legene i kommunen samlet, eller kjøpe opp de private sentrene? Anbefaler bedre research før man slenger ut løsningsforslag.

 • Arnulf Heimdal 08.11.2021 10.10.52

  Lege

  Til info, det er forskjell på bruttoinntekt som oppgis i innlegget, og nettoinntekt = overskudd, som er det næringsdrivende får utbetalt. Godt forslag ellers, selv om det ikke lar seg gjøre i praksis de aller fleste steder. Gausdal kommune gjorde dette for endel år siden. Da erstattet de 3 avtaleleger med 6 fastlønnsleger. I tillegg kom nye utgifter til kontor, utstyr, hjelpepersonell, pensjonsavtaler mm. Dette blir altså svært dyrt for kommunene. Det finnes heller ikke nok leger til å erstatte avtaleleger og 55 timers arbeidsuke med fastlønnsleger med 37,5 timers arbeidsuke inkl møtetid. Det vil bety ca 2000 nye fastlønnede leger i tillegg til omgjøring av dagens avtaleleger. Kostnadene lar seg regne ut.

 • Patric Riemann 08.11.2021 16.06.46

  Lege

  Jeg tviler på at 6000 nye fastleger er nok.. hvor skal vi finne disse?

 • Arnulf Heimdal 08.11.2021 16.30.25

  Lege

  Jeg vil tro NAV Lillestrøm vet dette, da forslaget kommer derfra. Ev kan de kontakte vikarbyråer?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!