Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Vi ønsker å være en samarbeidspartner

Forskere ved Nasjonalt Senter for distriktsmedisin (NSDM) publiserte nylig en studie om uønskede hendelser på legekontor i distrikt hvor bruken av vikarleger ble pekt på som en risikofaktor. – Vi ønsker å være en samarbeidspartner, skriver Bård Kristiansen, administrerende direktør i bemanningsselskapet Dedicare.

Publisert: 2021-07-06 — 11.30
Denne artikkelen er over ett år gammel.

KONTINUITET: – Vi tilstreber kontinuitet så langt det lar seg gjøre - enten ved at legen jobber lengre periode eller at de samme legene kommer tilbake, skriver Kristiansen. Foto: Dedicare

Dagens Medisin har tidligere omtalt forskning som viste at bruk av vikarleger, arbeidsoverbelastning og lang avstand til sykehus var risikofaktor for uheldige hendelser på legekontor i distrikt.

I studien kom det frem at både helsesekretærer, sykepleiere og leger peker på bruken av vikarleger som en risikofaktor for uønskede hendelser. I studien peker det på lokalkunnskap som et verktøy for å bedre pasientsikkerheten. I intervju gjennomført i studien kom det frem at enkelte helsesekretærer nærmest drev tilsyn med vikaren.

Bård Kristiansen mener det er av stor betydning for legekontor som benytter seg av vikarleger at det er et nært samarbeid med helsesekretær som har kjent pasienter over tid.

– Kontinuitet er naturligvis det beste for pasientsikkerheten. I noen tilfeller lar ikke det seg gjøre, og da er det veldig mye bedre at det finnes en lege tilgjengelig – enn at det ikke er en lege tilgjengelig i det hele tatt, skriver Kristiansen i kommentar til funn i studien via e-post til Dagens Medisin.

– Lokalkunnskap er en viktig del av opplæringen

– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av bruk av vikarleger?

– Små legekontor i distriktet vil si færre kollegaer å rådføre seg med og færre som kan avlaste ved sykdom, ferie og lignende. Mange har kommunal legevaktsordning som gjerne innebærer tett med vakter og økt grad av sårbarhet ved fravær. Store avstander til sykehus, samt at det kan være utfordrende med fremkommelighet medfører at pasienten kanskje må fraktes med båt eller helikopter for å få nødvendig helsehjelp.

LES OGSÅ
Studie: Bruk av vikarleger kan svekke pasientsikkerheten

– Lokalkunnskap er derfor en meget viktig del av opplæringen. Vikarierende lege må fremvise stor grad av selvstendighet og erfaring. Vedkommende må være trygg i sin rolle som lege.

Kristiansen skriver at det vil være et behov for at vikarierende lege setter seg inn i pasientens epikrise, og at det er naturlig at helsesekretær eller annet helsepersonell som kjenner pasient godt, spiller en viktig rolle for å fange opp nyansene hos pasientene som helsesekretærene henviser til i studien.

– Det er av stor betydning for legekontor som benytter seg av vikarleger at det skrives utfyllende journalnotater og at det er et nært samarbeid med helsesekretær som har kjent pasientene over tid, skriver Kristiansen.

Les også:

Studie: Fastleger får flest reaksjoner fra Helsetilsynet

– Bør vurdere kommunal ansettelse av leger

Reagerer på Helsetilsynets uttalelser: – En feilslutning

Vil hjelpe fastlegene, men mener kommunene ikke «får lov»

 

– Hvordan sikres kvaliteten i tjeneste når vikarer leies ut?

– Vi sjekker alltid minimum to referanser med fagpersonell hvor det legges stor vekt på faglige ferdigheter og graden av selvstendighet.

– Vi sjekker jevnlig om legen har gyldig autorisasjon, samt om det eventuelt foreligger noen tilsynssaker. Det innhentes politiattest, som fornyes hver tredje måned om legen skal jobbe i en annen kommune.

LES OGSÅ
Studie: Fastleger får flest reaksjoner fra Helsetilsynet

– Presentasjon av legevikar til bestiller i kommunen inneholder CV, HPR-nummer (Helsepersonellregisteret), uttalelse fra to referanser, oversikt over tilgjengelig arbeidsperiode og eventuell annen nyttig info som hvilke journalsystem legen mestrer om det er noen begrensninger med hensyn til å gå selvstendig legevakt osv.

– Tilstreber kontinuitet

Kristiansen skriver at de tilstreber å sende de mest erfarne legene til legekontor i distrikt.

– Spesielt i nord med store avstander til nærmeste sykehus. Vi tilstreber også kontinuitet så langt det lar seg gjøre - enten ved at legen jobber lengre periode eller at de samme legene kommer tilbake.

– Hvordan samarbeider dere med de legekontorene?

– Det viktigste er en åpen og ærlig kommunikasjon. Erfaringen er at de som investerer tilstrekkelig med tid til opplæring/innføring av vikarlege ved oppstart lykkes bedre med innleie. En grundig kartlegging og forventningsavklaring i forkant for involverte parter er også avgjørende.

– Vi er opptatt av å sette dette i system slik at legekontoret og vikaren opplever at oppdraget og vikaren svarer til forventningene. Vi er ekstra påpasselige med å påpeke behovet for at det settes av tid til opplæring for de mindre erfarne legene.

– Holder kontakten gjennom oppdragsperioden

Kristiansen skriver at de henter inn informasjon om bemanningen på legekontoret, størrelse på pasientlisten som skal følges opp og/eller cirka antall konsultasjoner per dag, journalsystem som benyttes, hvordan legevaktsordning fungerer, om den er kommunal eller interkommunal, hvor ofte legen har vakt og lignende, påser at legen har buypasskort på plass, og eventuell annen nyttig informasjon.

– Vi holder kontakten med både legevikar og bestiller fortløpende under oppdragsperioden. Fokus er da opplæring av vikar, trivsel, forsvarlig arbeidsmengde, om de har møtt på eventuelle utfordringer underveis og om det er noe vi kan bistå med. Det er ønskelig med tett dialog med både legevikar og kontaktperson for legekontoret under hele oppdragsperioden. Vi er tydelige på at vi ønsker å være en samarbeidspartner.

I etterkant av oppdragene blir det sendt ut en såkalt kunde- og vikarundersøkelse.

– De vil da svare på noen spørsmål og gi oss en score på hvordan de har opplevd oss som samarbeidspartner, samt gi feeback i notatfeltet om det er ønskelig. Dette opplever vi også som et viktig ledd i vår kvalitetssikring.

– Varierende struktur på ulike legekontor

– Hvilke utfordringer opplever vikarleger når de kommer til for eksempel distriktskommuner?

– De fleste synes det fungerer veldig godt. De som opplever at det kanskje ikke svarte helt til forventningen melder da gjerne fra om mangelfull opplæring, få leger å sparre med, mer hektisk enn de hadde blitt forespeilet og at de ikke har kjennskap til pasienten. Det vil si at det må settes av tid til å lese seg opp på pasienten i forkant av konsultasjon.

– I slike tilfeller så tar vi kontakt med bestiller slik at de kan bistå med mer tilrettelegging. Vi opplever at dette tas hensyn til så langt det lar seg gjøre. Det kan for eksempel være at det settes av lengre tid til pasientkonsultasjonen den første tiden, til legen blir mer kjent med pasientene.

– Vår erfaring er at det er varierende struktur på de ulike legekontorene, og varierende hvor mye bistand de får fra øvrige helsepersonell. Men at de aller fleste strekker seg langt for å tilrettelegge for at det skal fungere best mulig.

Økt pågang under pandemien

Kristiansen skriver at mange av legene som jobber for selskapet er faglige sterke og har lang erfaring fra å jobbe på legekontor og legevakt i distriktet.

– De er derfor også bidragsytere til faglig utvikling, forbedring av struktur, rutiner og lignende som oppleves som en positiv effekt.

Avslutningsvis skriver Kristiansen at pågangen etter legevikarer til legekontor i distrikt har vært ekstra stor etter at pandemien brøt ut.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!