Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

USIKKER: Cecilie Daae, mener det er flere usikkerheter ved den løsningen som er vedtatt av UNN-styret og ber om at styret i Helse Nord ber UNN om å utrede flere alternativer utredes før endelig beslutning tas. 

Ber styret utsette beslutning om plassering av psykisk helse- og rusbygg

Helse Nord-direktøren vil ha mer informasjon før det fattes vedtak om flytting av psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dersom styret følger innstillingen, blir byggeprosjektet forsinket med ett år.

Publisert: 2021-06-28 — 09.00

Styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vedtok i mai å bygge nytt psykisk helse og rus-bygg i Breivika i Tromsø. I dag ligger klinikken på Åsgård, adskilt fra den somatiske delen av UNN.

Men i innstillingen til styret i Helse Nord, som skal behandle saken i et ekstraordinært styremøte 30. juni, argumenterer administrerende direktør Cecilie Daae for at styret bør vedta å be om mer informasjon før de gjør et endelig vedtak i saken.

Carina Kaspersen

Foto: UNN

«Administrerende direktør viser til vurderinger i saksfremlegget og mener at det er flere usikkerheter ved foreslått løsning som bør utredes nærmere før endelig valg av lokalisering kan finne sted», skriver hun, og viser til at valg av lokalisering har stor betydning fordi det avgjør driftskonseptet for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet i Tromsø for de neste 50–60 år.

Lettet
Både ansatte og brukerorganisasjoner har protestert mot planene om å flytte klinikken fra Åsgård. Over 30 overleger sendte en bekymringsmelding til styret i Helse Nord etter at styret ved UNN hadde vedtatt flyttingen, mot fire stemmer.  

– Vi setter stor pris på at administrerende direktør i innstillingen ber UNN om videre arbeid for ytterligere avklaringer for å sikre at man velger den beste løsningen for plassering av nybygg. Vi har foreløpig ikke fått drøftet nærmere de ulike  momenter det anmodes om å se nærmere på, men vil selvsagt gjerne delta i det videre arbeidet, sier Carina Kaspersen, Nina Holte, Lena-Kristin Nerdal og Annveig Hoff, som signerte bekymringsmeldingen, i en kommentar til Dagens Medisin. 

Ber UNN utrede flere alternativer
UNN har bare utredet ett alternativ for delt løsning, hvor rusbehandling (TSB) flyttes til Breivika og alle behandlingstilbud i psykisk helsevern beholdes på Åsgård.

Det bør utredes om en alternativ delt løsning kan redusere risikoen som i dag er beskrevet.
Cecilie Daae

Helse Nord mener at en løsning som flytter behandlingstilbudet til pasienter med behov for akuttilbud, pasienter som ofte har samtidig behov for somatisk utredning/behandling, fag/forskning, administrasjon og polikliniske tilbud til Breivika bør vurderes.

«Det bør utredes om en alternativ delt løsning kan redusere risikoen som i dag er beskrevet ved alternativene i Breivika og Åsgård», heter det i innstillingen til styret.

Delt løsning krever økte investeringer og trolig høyere driftskostnader. Dette er ulemper som må vurderes opp mot usikkerhetene som ligger i foreløpig anbefalt løsning, understrekes det i saksfremlegget.

Flere usikkerhetsmomenter
Det stilles også spørsmål om parkeringsmuligheter for de ansatte i klinikken, dersom Breivika-alternativet blir valgt og hvem som skal finansiere eventuelle ekstrakostnader knyttet til dette.  

I tillegg har Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) i møte med Helse Nord RHF bedt om at spørsmål om med konsekvenser for trafikk og samferdsel rundt sykehusområdet må utredes før det fattes endelig beslutning om lokalisering.

Ceclile Daae

Foto: Helse Nord

Daae argumenterer videre med at konseptrapporten i liten grad berører prognose for behandlingsaktiviteten utenfor Tromsø, det vil si Harstad, Narvik, Silsand og Nord-Troms.

«Det bør vurderes om demografisk utvikling eller andre forhold tilsier at aktiviteten utenfor Tromsø vil endres, før tar endelig stilling til dimensjoneringen i Tromsø», skriver hun i styresaken.

Forsinkes med ett år
Bygget var planlagt ferdigstilt i 2027. Dersom styret i Helse Nord følger innstillingen til administrerende direktør, og stemmer for å be om ytterlige utredninger, vil det trolig føre til at konseptfasen blir forsinket og gjennomføringsfasen utsatt med ett år.

«Ulemper og risiko med en forsinkelse i fremdrift vurderes som mindre enn potensiell risiko som foreligger på nåværende tidspunkt. Ved å gi Universitetssykehuset Nord-Norge mer tid, åpnes det samtidig for nødvendige avklaringer med Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune» heter det i innstillingen.

Cecilie Daae understreker i forslag til vedtak at en eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir prioritert foran dette prosjektet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!