Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Tommel opp for fem nye metoder

Beslutningsforum sier blant annet ja til en ny behandling for barn med alvorlig atopisk dermatitt og kreftbehandling. Seks metoder fikk nei.

Publisert: 2021-06-21 — 12.19

Mandag holdt Beslutningsforum sitt siste møte før sommeren. Forumet som består av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, bestemmer hvilke metoder som skal tas i bruk i den offentlige helsetjenesten.

På møtet ble det vedtatt nye vilkår for tilgang til nye legemidler før markedsføringstillatelse og åpnet for en alternativ prisavtale for kreftlegemiddelet entrektinib.

Det ble også tatt stilling til en rekke nye behandlinger.

 

Fem fikk ja

LES OGSÅ
Sier ja til nye vilkår for tidlig tilgang til lovende legemidler

Disse fem behandlingene fikk tommel opp fra forumet:

 • Niraparib (Zejula) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA 1/2 positiv status, avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. august.

 

 • Dupilumab (Dupixent) innføres til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter i alderen 6-11 år, som er aktuelle for systemisk behandling. Det er angitt bestemte start- og stoppkriterier for bruk av behandlingen, som kan tas i bruk fra i dag.

 

 • Upadacitinib (Rinvoq) innføres til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende behandling (DMARDs). Behandlingen kan tas i bruk umiddelbart.

 

 • Landiololhydroklorid (Raploc) innføres til behandling av supraventrikulær takykardi og rask kontroll av ventrikkelfrekvens hos pasienter med atrieflimmer eller –flutter i perioperative, postoperative eller andre tilstander der kortvarig kontroll av ventrikkelfrekvensen med et korttidsvirkende legemiddel er ønskelig. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. juli.

 

 • Fibryga (humanfibrinogen) innføres til komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi. Behandlingen kan brukes fra 1. september.

 

Fikk nei

Dette var behandlingene som fikk nei:

 • Tagraksofusp (Elzonris) innføres ikke til behandling av blastisk plasmacytoid dendrittisk-celle neoplasi (BPDCN). «Det er knyttet stor usikkerhet til effekten og behandlingen er assosiert med flere alvorlige bivirkninger,» skriver Beslutningsforum i den foreløpige protokollen.

 

 • Nivolumab (Opdivo) i kombinasjonsbehandling med ipilimumab (Yervoy) og kjemoterapi innføres ikke til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft uten EGFR-mutasjon eller ALK-translokasjon. «Det er ikke vist at effekten er like god eller bedre sammenlignet med dagens behandling, og prisen er høyere,» skriver Beslutningsforum.

 

 • Klormetin (Ledaga) innføres ikke for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter. «Tilgjengelig dokumentasjonen er mangelfull og viser ikke mereffekt av behandlingen, og prisen er høy,» skriver Beslutningsforum.

 

 • Siponimod (Mayzent) innføres ikke til behandling av sekundær progressiv MS. Beslutningsforum viser til at prisen på medikamentet er høyere enn prisen på et annet godkjent medikament med samme indikasjon og ber Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlinger med leverandøren.

 

 • Tafamidis (Vyndaqel) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med transtyretinamyloidose og kardiomyopati (ATTR-CM). Beslutningsforum mener at prisen er for høy i forhold til den dokumenterte nytten og ber Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlinger.

 

 • Lanaledumab (Takhzyro) innføres ikke til behandling av hereditært angioødem. Beslutningsforum mener at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på relativ effekt sammenlignet med dagens behandling.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!