Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
REDDE: – I mange tilfeller er det uklart hvem vi skal henvende oss til. Vi er redde for at uklarhetene kan gjøre det vanskeligere for oss å gjøre jobben vår ved en krise eller større sykdomsutbrudd, sier Preben Aavitsland, leder for Smittevernlegene. Foto: Øyvind Bosnes Engen

– Vi lurer på hvem vi skal ringe først

Ved en epidemi kan det få store følger at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal gi råd til legene, mener forening for smittevernleger.

Publisert: 2019-07-23 — 09.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

– I en krise vil enhver forsinkelse i verste fall føre til at flere blir smittet. Vi vil ha én tydelig rådgiver som vi kan henvende oss til og som vi vet at har de gode svarene, sier Preben Aavitsland, kommuneoverlege og leder for Smittevernlegene, et nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger.

Ved starten av juli trådte en rekke endringer i smittevernloven i kraft. Blant annet er krav om smitteverntiltak lovfestet og flere regler og plikter er tydeliggjort og presisert i det nye lovverket.

– Endringene er overordnet sett helt greie, men vi hadde forventet at det også ble gjort en opprydning når det gjelder forholdet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er en gedigen skuffelse at det ikke har blitt gjort, sier Aavitsland.

Søker råd

Det er kommunelegen som har ansvar for smittevern i den enkelte kommune, og kommunelegen er blant annet pålagt av loven å lede arbeidet med beredskapsplaner og tiltak og gi informasjon til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer. I dette arbeidet støtter legene seg på råd fra statlig hold.

– Ved et tilfelle av meslinger kan vi for eksempel søke råd om hvem som skal vaksineres, hvor lenge en person bør være hjemme fra jobben, hvem som bør legges inn på sykehus og om en skole bør stenges, forklarer Aavitsland.

I dag skal kommunelegen få råd både fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Uklarheter om rollefordeling mellom de to institusjonene kan føre til forsinkelser i smittevernarbeidet, mener Aavitsland.

– I mange tilfeller er det uklart hvem vi skal henvende oss til. Vi er redde for at uklarhetene kan gjøre det vanskeligere for oss å gjøre jobben vår ved en krise eller større sykdomsutbrudd. Vi lurer på hvem vi skal ringe først, om vi kan være sikre på at vi får samme råd og hvem som bestemmer.

– Ser eksempler på dobbeltløp

I et brev sendt fra Smittevernlegene til Helse- og omsorgskomiteen lister foreningen opp flere tilfeller hvor legene har fått brev både fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om samme tema.

Et av eksemplene som foreningen trekker frem handler om en nettside som forsvant fra Helsedirektoratets sider.

– Hver høst forbereder vi influensavaksinasjon og vi pleier å få god informasjon fra Folkehelseinstituttet som for eksempel har en egen nettside. Så kom det i vår plutselig ut av det blå et brev fra Helsedirektoratet hvor det sto at Helsedirektoratet hadde opprettet en nettside om influensavaksinasjon, sier Aavitsland.

Etter en tid forsvant imidlertid nettsiden hos Helsedirektoratet.

– Vi skjønte aldri helt poenget hvorfor staten hadde behov for en ny nettside når vi allerede hadde en nettside. Men vi er glade for å kun ha én nettside å forholde oss til.

Helsedirektoratet oppgir at nettsiden ble opprettet som et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å arbeide for å øke vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell, og at nettsiden «ble fjernet da influensasesongen var overstått og kampanjen avsluttet». Se hele svaret fra Helsedirektoratet nederst i saken.

– Må sjekke brevene

Smittevernlegene har også fått informasjon om blant annet rabies og ebola fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Til vanlig er det ikke en stor sak at vi får flere brev, men vi må for eksempel sjekke om det står det samme i brevene. Det byr på plunder og heft i en travel arbeidshverdag, sier Aavitsland som viser til at legene slipper lignende utfordringer innen strålevern, som også er kommunelegenes ansvar.

– Vi lurer på hvorfor staten gjør det så vanskelig for oss. På strålevernområdet får vi all informasjonen fra Statens strålevern. Vi skjønner ikke hvorfor det ikke kan samordnes også på smittevern-feltet.

Kritiserer systemet

I brevet til Helse- og omsorgskomiteen skriver Smittevernlegene at legene er vant til å få informasjon og veiledning fra FHI og «er fornøyd med det», men «opplever at Helsedirektoratet stadig blander seg inn og skaper forvirring, særlig under større hendelser».

– Vi opplever at med en gang det skjer noe større så skal plutselig ikke bistanden fra Folkehelseinstituttet fortsette som før, da skal en ny etat inn. Det synes vi er unødvendig, sier Aavitsland, og legger til:

– Nå er ikke dette nødvendigvis en kritikk av Helsedirektoratet, men heller av systemet.

Aavitsland har selv en bistilling som overlege ved Folkehelseinstituttet, men understreker at han uttaler seg på vegne av foreningen Smittevernlegene.

– Jeg er helt åpen om at jeg har denne bistillingen, men her uttaler jeg meg som leder for Smittevernlegene. Holdningen til Smittevernlegene er et resultat av en prosess i foreningen hvor over 100 leger har bidratt.

Vil flytte arbeidstakere til FHI

Smittevernlegene mener at det finnes en enkel løsning på problemene.

– Slik vi skjønner det har Folkehelseinstituttet 300 personer som jobber med smittevern og Helsedirektoratet tre. Det enkleste er nok å flytte arbeidstakerne i direktoratet og deres oppgaver til Folkehelseinstituttet, sier Aavitsland.

– Vi kan ikke se at det behøver å være så vanskelig, bare noen klarer å skjære gjennom.

– Har et nært og godt samarbeid

Helsedirektoratet oppgir på e-post til Dagens Medisin at direktoratet ikke ønsker å kommentere forslaget om å slå sammen Folkehelseinstituttets og direktoratets ansvar og oppgaver.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har ulike roller i smittevernet. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt og skal blant annet gi faglig bistand, råd, veiledning og informasjon. Helsedirektoratet er landets smittevernmyndighet, skriver fungerende avdelingsdirektør Knut Berglund i Helsedirektoratet.

– Helsedirektoratet har et nært og godt samarbeid med Folkehelseinstituttet i smittevernsaker. Den faglige spisskompetansen på smittevern er på Folkehelseinstituttet, og det er noe vi i Helsedirektoratet har stor glede av, ikke minst i håndteringen av situasjoner som krever nasjonal involvering.

– Økte vaksinasjonsdekningen

Når det gjelder nettsiden om influensavaksiner som ble tatt bort, skriver Berglund at nettsiden var en del av en kampanje.

– Direktoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for å øke vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell. Nettsiden var ett av mange ulike tiltak for å oppfylle oppdraget. Andre tiltak var diverse medieoppslag, felles rapport fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til departementet og felles pressekonferanse med Folkehelseinstituttet, skriver Berglund.

– De foreløpige resultatene tyder på at vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell økte betydelig, men at det fortsatt er et stykke igjen til man når målet om 75 prosent dekning blant helsepersonell over hele landet.

– Nettsiden ble fjernet da influensasesongen var overstått og kampanjen avsluttet. Folkehelseinstituttet har på sine nettsider en side med generell informasjon til innbyggerne om sesonginfluensa.

– Alle må være godt forberedt

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter i en e-post til Dagens Medisin at det ikke er gjort større endringer i arbeidsdelingen mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på smittevernområdet, men at «Folkehelseinstituttets rolle som smitteverninstitutt og faglig organ er tydeliggjort.» Departementet henviser til at arbeidsdelingen er beskrevet i smittevernloven.

På spørsmål om det er fare for at dagens organisering av smittevernarbeidet kan føre til at flere blir smittet ved en epidemi eller et sykdomsutbrudd, viser departementet til dagens rutiner og ansvar for beredskap.

– Når det gjelder beredskapsarbeid er ansvarsforhold og rutiner for varsling og rapportering avklart i Nasjonal helseberedskapsplan og i Instruks for samarbeid om samfunnssikkerhet i sentral helseforvaltning, skriver departementet.

– Helsedirektoratet har et spesielt koordineringsansvar ved hendelser og kriser. Vi forventer at de øvrige virksomhetene ivaretar ansvaret sitt og støtter Helsedirektoratet ved behov. Alle virksomhetene må derfor være godt forberedt på å løse egne oppgaver i tett samarbeid med andre.

Les mer: FHI: – Kan forstå at flere avsendere av råd om tiltak ikke er optimalt

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!